Mand med 3M-maske og høreværn med headset

Guide til forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler (PV/PPE)

Hvornår og hvorfor bliver direktivet om personlige værnemidler ændret?

I april 2018 blev EU-direktiv 89/686/EØF ophævet og erstattet af den nye forordning 2016/425 om personlige værnemidler. Den nye forordning er blevet indført for at harmonisere processer og afspejle aktuel praksis for udvikling og markedsføring af personlige værnemidler i Europa.

Fra april 2018 til april 2019 vil der være en overgangsperiode fra forordningen blev offentliggjort, til den træder i kraft. Fra april 2019 skal alle CE-mærkede personlige værnemidler, der markedsføres, være i overensstemmelse med den nye forordning.

Hvad er de vigtigste ændringer?

Forordningen om personlige værnemidler er en juridisk bindende retsakt, som fastsætter klare og detaljerede krav, der skal efterleves i sin helhed i alle EU-medlemslande. Forordningen omfatter alle former for levering af personlige værnemidler, herunder fjernsalg, med det formål at sikre en høj arbejdsmiljøstandard på arbejdspladsen.

De vigtigste ændringer er følgende:

  • Ændring af kategorisering fra produktrelateret til risikorelateret
  • Ændring af klassificeringen af visse produktkategorier
    Høreværn, der nu kategoriseres som "skadelig støj" (risiko), flytter fra kategori II til kategori III
  • Hvert produkt skal ledsages af en EU-overensstemmelseserklæring (DoC) (eller et link til, hvor den findes)
  • Den tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen skal opbevares i 10 år efter, at det personlige værnemiddel er blevet bragt i omsætning
  • 5 års gyldighed/udløbsdato for nye certifikater
  • Fastsættelse af forpligtelser for erhvervsdrivende, der indgår i forsynings- og distributionskæden.

Ressourcer


Overensstemmelseserklæringer og certifikater

3M’s overensstemmelseserklæringer og certifikater kan hentes via nedenstående links.